top of page

Εκτός από την Ενδοφθάλμια Πίεση, έχει εξεταστεί ποτέ το οπτικό σας νεύρο;

Τι είναι το γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι ένα σύνολο παθησεων που μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά και οδηγούν στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο των γαγγλιακών κυττάρων που σχηματίζουν το οπτικό νεύρο. Οδηγεί σε προδευτική εκφύλιση του οπτικού νεύρου που αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει στην τύφλωση.

γλαυκωματική οπτική θηλή

Εικόνα φυσιολογικής και γλαυκωματικής οπτικής θηλής

Πώς διαγιγνώσκεται το γλαύκωμα

Η διάγνωση του γλαυκώματος γίνεται από έμπειρο οφθαλμίατρο καθώς η νόσος στα αρχικά στάδια είναι ασυμπτωματική. Η έγκαιρη διάγνωση είναι καίριας σημασίας καθώς οι βλάβες που προκαλούνται στο οπτικό νεύρο και κατά συνέπεια στο οπτικό πεδίο είναι μη αναστρέψιμες. Για τη διάγνωση αλλά και για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη η συνεκτίμηση της λειτουργίας του οπτικού νεύρου μέσω της αυτόματης περιμετρίας αλλά και της μορφολογίας του μέσω απεικονιστικών μεθόδων εξέτασης του οπτικού νεύρου.

Πώς αντιμετωπίζεται το γλαύκωμα

Η μόνη εως τώρα αποδεδειγμένη αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μειώνοντας την παραγωγή του υαδατοειδούς υγρού είτε αυξάνοντας την αποχέτευσή του. Μέσω της θεραπείας επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της νόσου. Η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται:

 1. Φαρμακευτικά: με τη χρήση κολλυρίων που ως στόχο έχουν τη μείωση της ΕΟΠ. Είναι η λιγότερο επεμβατική μέθοδος που μπορεί όμως να δημιουργήσει τοπικά συμπτώματα στην οφθαλμική επιφάνεια

 2. Με τη χρήση Laser: Η χρήση μπορεί να περιλαμβάνει την εκλεκτική τραμπεκουλοπλαστική (SLT), τη Yag Laser περιφερική ιριδοτομη και την Argon Laser περιφερική ιριδοπλαστική (ALPI) που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ιατρείου. Χρήση Laser γίνεται επίσης σε επίπεδο χειρουργείου και περιλαμβάνει τη διασκληρική κυκλοφωτοπηξία και την ενδοσκοπική κυκλοφωτοπηξία που συνδυάζεται με επέμβαση καταρράκτη.

 3. Με χειρουργικές μεθόδους: Μέχρι στιγμής το gold standard για τη χειρουργική αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι η τραμπεκουλεκτομή με αντιμεταβολίτες. Άλλες επιλογές είναι η ένθεση συσκευών παροχέτευσης (GDD – glaucoma drainage devices) όπως το ένθεμα Baerveldt. Νεώτερες τεχνικές αντιμετώπισης αποτελούν τα λεγόμενα MIGS (microinvasive glaucoma surgery) που φαίνονται πολλά υποσχόμενα για ήπιου βαθμού γλαυκώματα πολλές φορές σε συνδυασμό με επεμβάσεις καταρράκτη (iStent, XEN, Kahook Dual Blade).

glaucoma.jpg

Εικόνα Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής γλαυκωματικής οπτικής θηλής όπου φαίνεται η απώλεια των νευρικών ινών και οι μη αναστρέψιμες βλάβες που έχουν προκληθεί στο οπτικό πεδίο - προσωπικό αρχείο του ιατρού

Συνοπτικά

 • Το γλαύκωμα εμφανίζεται χωρίς συμπτώματα: Συμπτωματολογία σε γλαυκωματικό ασθενή συνήθως σημαίνει ότι το γλαύκωμα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο

 • Η υψηλή πίεση δε σημαίνει γλαύκωμα: Η ταύτιση της υψηλής πίεσης με το γλάυκωμα αποτελεί παρωχημένη αντίληψη που στηρίζεται στον ορισμό του γλαυκώματος της δεκαετίας του ’90. Η Υψηλή ΕΟΠ είναι ένας παράγοντας κινδύνου για γλαύκωμα και δε σημαίνει απαραίτητα την ύπαρξη της νόσου ή τη μετάπτωση σε αυτή. Παρόλα αυτά είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να τροποποιηθεί φαρμακευτικα, με laser η χειρουργικά για να σταθεροποιηθεί η νόσος

 • Φυσιολογική πίεση δεν αποκλείει την ύπαρξη γλαυκώματος: Η νόσος είναι μία πάθηση του οπτικού νεύρου και μπορεί να εμφανιστεί με αυξημένη πίεση ή ακόμα και φυσιολογική. Επίσης η ΕΟΠ έχει μία ημερήσια διακύμανση. Πίεση εντός φυσιολογικών ορίων σε μία τυχαία μέτρηση δεν αποκλείει την ύπαρξη γλαυκώματος. Συνεπώς η μέτρηση μόνο της ΕΟΠ είναι ανεπαρκής για τον αποκλεισμό γλαυκώματος.

 • Η παρακολούθηση του γλαυκώματος χρειάζεται εκτός από τη μέτρηση της ΕΟΠ και την εκτίμηση της μορφολογίας και της λειτουργίας του οπτικού νεύρου.

 • Το γλαύκωμα πρέπει να θεραπεύεται, να θεραπεύεται νωρίς και να θεραπεύεται επιθετικά.

 • Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης του γλαυκώματος είναι πολυδιάστατη και εξαρτάται από το στάδιο του γλαυκώματος, το είδος του γλαυκώματος και την εμπειρία του ιατρού στις χειρουργικές τεχνικές.

 • Η επιλογή του χρόνου και του είδους της χειρουργικής αντιμετώπισης του γλαυκώματος χρειάζεται σωστή εκπαίδευση και εμπειρία.

 • Η χειρουργική αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι ασφαλής και αποτελεσματική

Φαρμακευτική Θεραπεία γλαυκώματος
Laser Θεραπεία γλαυκώματος
Χειρουργική Θεραπεία γλαυκώματος

Οφθαλμικές σταγόνες, ενθέματα, laser και χειρουργικές τεχνικές είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος που όμως πρέπει να είναι εξατομικευμένη

Ο Δρ Δημήτριος Π. Μπεσίνης πραγματοποιεί τις κάτωθι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος:

 • Τραμπεκουλεκτομή με αντιμεταβολίτες

 • Ένθεση αντιγλαυκωματικής συσκεύης Baerveldt (ενηλίκων και παιδιατρική) στον πρόσθιο θάλαμο ή στην pars plana (BVT)

 • Ένθεση βαλβίδας Ahmed (ενηλίκων και παιδιατρική) στον πρόσθιο θάλαμο ή στην pars plana (AGV)

 • Ένθεση αντιγλαυκωματικής συσκευής Ahmed Clear Path ACP (Ο πρώτος Έλληνας χειρουργός που την τοποθέτησε)

 • Ένθεση αντιγλαυκωματικής συσκευής Paul (PGI)

 • Εξαγωγή και αντικατάσταση βαλβίδας

 • Ενδοσκοπική κυκλοφωτοπηξία - Endoscopic Cyclophotocoagulation (ECP)

 • Διασκληρική Κυκλοφωτοπηξία - Transcleral Cyclophotocoagulation

 • Micropulse κυκλοφωτοπηξία

 • Bleb needling

 • Bleb revision με μόσχευμα περικαρδίου

 • Ένθεση iStent (MicroInvasive Glaucoma Surgery MIGS)

 • Γωνιοτομή με Kahook Dual Blade (KDB)

 • Γωνιοσυνεχιόλυση (GSL)

 • Επεμβάσεις γωνίας προσθίου θαλάμου

 • Συνδυασμένες επεμβάσεις καταρράκτη – γλαυκώματος

 • Yag laser ιριδοτομή

 • Argon Laser Περιφερική Ιριδοπλαστική (ALPI)

 • Εκλεκτική Τραμπεκουλοπλαστική (SLT)

bottom of page